Mgr. et Mgr. Tereza Blahová

Tereza Blahova | Klinická logopedie│Uherský Brod │Tereza Blahová

Vzdělání

2019
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav cizích jazyků, Magisterské (kombinované) studium Anglického a Německého jazyka se zaměřením na vzdělávání

2019
Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K- 3, AKL ČR (1/2019)

2018
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie, atestační zkouška v oboru klinická logopedie (27. 11. 2018)

2015
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav cizích jazyků, Bakalářské (kombinované) studium Anglického a Německého jazyka se zaměřením na vzdělávání

2014
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Magisterské studium Logopedie (státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, psychologie a speciální pedagogiky)

2013
Universität Osnabrück, semestrální studium v Německu (studijní program Erasmus)

2010
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

 

Tereza Blahova | Klinická logopedie│Uherský Brod │Tereza Blahová

Profesní zkušenosti

2015 – dosud
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Novorozenecké oddělení

2014 – 2015
Odborný léčebný ústav Paseka, p.o., pracoviště Moravský Beroun

 

Kurzy, semináře, sympozia a stáže v rámci postgraduálního vzdělávání

2024

Kazuistický seminář – Tracheostomie a polykání (AKL ČR, Mgr. Naděžda Lasotová, MBA)
Senzomotorická a orofaciálná stimulácia (PaeDr. Adelaida Fábianová)

 

2023

Supervízne stretnutie ke sluchovému tréningu JIAS (Mgr. Katarína Sipos)
Možnosti funkční intervence u dětí při obtížích s příjmem potravy z pohledu orálně senzomotorického vývoje (Stephanie L. Ramser, OTRL, Kendra Ross, OTL)

 

2022

Handling dle Bobath konceptu pro logopedy (Mgr. Anna Kejíková)

V. Klinicko-logopedické sympozium (orofaciální rehabilitace)

Prechtl General Movement Assessment (Professor Christa Einspieler, PhD)

Behaviorální intervence ke snížení problémového chování v logopedické ambulanci (Mgr. Petra Hrančíková, BCBA)

 

2021

Hlasová jóga (webinář, Životní vzdělávání z. s.)

Vady zraku promítající se do předškolního a školního vzdělávání. Zkřížená lateralita z pohledu ortoptisty. Specifika očních pohybů u dyslexie (webinář, Mgr. Andrea Košťálová)

Individualizovaný sluchový trénink / JIAS (Mgr. Katarína Sipos)

Kurz MABC – 2 – Test motoriky pro děti (Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.)

Certifikát profesionální laktační poradce (14. 5. 2021, Mamila, o. z.)

Když barvy pomáhají číst (webinář, Ing. Libor Štěpán)


2020

Dychová gymnastika pri pohybových aktivitách detí (webinář, Mgr. Pavlíková)

Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti v kolektíve (webinář, PaedDr. Sobinkovičová)

Prvé kroky k reči pomocou stimulačních hier (webinář, PhDr. Jandová, PhD., Mgr. Schieberová, Mgr. Šlosárová)

Poruchy autistického spektra u dětí v době koronaviru (IPVZ webinář)

KUPREV – Primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let (KUPROG CZ, s.r.o.)

Tělo všemi smysly – Mgr. Soňa Pekarovičová, Mgr. Zuzana Blažková

VII. Moravskoslezský logopedický den (Poruchy autistického spektra – diagnostika, terapie)

Teória bilaterálněj intergrácie, diagnostika a pohybový program (Dr. Andrew Dalziell, PhD., Mgr. Katarína Sipos)

KUMOT – Práce s programem na rozvoj motoriky a sociálních dovedností (KUPROG CZ, s.r.o.)

2019

Vplyv  príjmu potravy na rozvoj orálných funkcií, Alterácia sublingválnej uzdičky (Bratislava, MUDr. Alexandra Semjonová, PhD.)

Úspechy v práci s dětmi so zajakavosťou – len s rodičmi „na palube“! (Bratislava, Doc. Katarzyna Węsierska, PhD.)

Workshop – Kousák (Práce s logopedickými pomůckami)

Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa – akreditovaný program CŽV PdF UK

KUPOZ – Práce s programem pro rozvoj pozornosti (KUPROG CZ, s.r.o.)

IV. Klinicko-logopedické sympozium (Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie)

Kurz pro laktační konzultanty – zásady přirozené výživy (Laktační liga, IKEM)

Stáž – Porodnice Obilní trh FN Brno, Neonatologické oddělení (Mgr. Barbora Červenková)

Seminář – Cue Based Feeding (KNTB, Mgr. Barbora Červenková)

Problematika krmení u dětí raného věku a jeho vliv na rozvoj komunikačních dovedností (LSMS, Mgr. Anna Kejíková)

Základy HANDLE přístupu (The Handle Institute, Mgr. Jana Baptie, Mgr. Paul Baptie)

Úvod do HANDLE přístupu (The Handle Institute, Mgr. Jana Baptie, Mgr. Paul Baptie)

Raná intervence dětí do 3,6 let (AKL ČR, Doc. Mgr. Svetlana Kapalkova, PhD.)

Rozvoj zrakového vnímání u dětí od narození až do mladšího školního věku (Projekt Inspiro Olomouc, Mgr. Andrea Jeřábková)

Vývoj řeči a možnosti rozvoje v jednotlivých vývojových obdobích (Projekt Inspiro Olomouc, Mgr. Petra Hrančíková)

ABA – Intenzivní trénink jednotlivých operantů, mandy (Projekt Inspiro Olomouc, Mgr. Radka Hájková)

ABA – Seznámení s ABA principy, řečové operanty (Projekt Inspiro Olomouc, Mgr. Petra Hrančíková)

Neurovývojová stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme (INVTS s.r.o., Mgr. Marja Volemanová)

2018

XXVI. Celostátní konference AKL ČR, Poruchy orofaciální motoriky a hlasu v praxi KL

Úvod do Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme (INVTS s.r.o., Mgr. Marja Volemanová)

Terapie orální pozice v klinické logopedii – certifikovaný kurz MZ ČR (Mgr. Barbora Červenková)

Polykání (IPVZ)

Stáž – 1. LF UK a VFN, Foniatrická klinika

Myofunkční terapie (Soukromá klinika LOGO s.r.o., Mgr. Radka Floriánová)

III. Klinicko-logopedické sympozium (Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie)

1. Moravskoslezský logopedický den (Rozštěpové vady – etiologie, diagnostika, terapie)

Vývojová dysfázie (Soukromá klinika LOGO s.r.o., Mgr. Barbora Lichorobiec)

Balbuties I., II. (AKL ČR, Mgr. Jan Dezort)

2017

Stáž – Městská nemocnice Ostrava – Oddělení neurologie

Stáž – FN u sv. Anny v Brně – Oddělení klinické logopedie

Stáž – Ambulance klinické logopedie Olomouc (Naše logopedie s.r.o.)

Specializační kurz v klinické logopedii (IPVZ)

Elektivní mutismus (IPVZ)

Diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních poruch ve stáří (IPVZ)

Komplexní péče o děti s rozštěpovou vadou orofaciálního komplexu (IPVZ)

Dysartrie u dětí s DMO (PaedDr. Eva Tomanová)

Získané dysartrie (AKL ČR)

Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi (Mgr. Barbora Červenková)

2016

FN Ostrava – Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – pasivní účast – Awake operace

Stáž – Ambulance klinické logopedie Kopřivnice, Nemocnice Nový Jičín

Specializační kurz v klinické logopedii – Základní kmen (IPVZ)

Bazální stimulace (IPVZ)

Koktavost, breptavost I., II. (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Vývojová dysfázie (AKL ČR)

Terapie orální pozice (Mgr. Barbora Červenková)

Neodkladná první pomoc (IPVZ)

Základy zdravotnické legislativy (IPVZ)

Palatolalie (AKL ČR)

Vady a poruchy sluchu (AKL ČR)

Hlas (AKL ČR)

Vyšetřovací testy v klinické logopedii (AKL ČR)

2015

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých – Dysartrie, Apraxie (AKL ČR)

Afaziologie B – Kognitivně-neuropsychologický přístup (AKL ČR)

Afaziologie A – Základy klinické afaziologie (AKL ČR)

Klinická neurologie pro klinické logopedy (AKL ČR)

Afázie I., II. (AKL ČR)

Dyslalie (AKL ČR)

Dyslalia (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Dýchání v rehabilitaci a habituaci poruch hlasu, řeči a polykání (MUDr. Martin Kučera)