Mgr. Andrea Trubačíková Gahurová

Andrea Gahurova e1595490932699 | Klinická logopedie│Uherský Brod │Tereza Blahová

Vzdělání

2012 – 2017

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Magisterské studium Logopedie (státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, psychologie a speciální pedagogiky)

 

2008 – 2012

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

8. 12. 2021

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie, atestační zkouška v oboru klinická logopedie

Profesní zkušenosti

2017 – dosud
Ambulance klinické logopedie – Logohrad s.r.o (0,5)

2017 – 2019
Ambulance klinické logopedie – Mgr. Zuzana Hellerová (0,5)

Andrea Gahurova e1595490932699 | Klinická logopedie│Uherský Brod │Tereza Blahová

Kurzy, semináře, sympozia a stáže v rámci postgraduálního vzdělávání

2022

Neurogenní poruchy řeči a hlasu (Elektivní mutismus) (IPVZ)

Základní kurz bazální stimulace (NCONZO)

Poruchy chování I (Institut behaviorálních studií)

 

2021

Citlivost smyslů a percepční poruchy u lidí s PAS (webinář, Životní vzdělávání z. s.)

Hlasová jóga (webinář, Životní vzdělávání z. s.)

Stáž – Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice a.s.

Primární progresivní afázie (webinář, IPVZ)

Specializační webinář v klinické logopedii – specializační výcvik (IPVZ)

Pokroky v neurochirurgii a současné možnosti léčby neurologických onemocnění (webinář, Inspire Academy)

Opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie (webinář, Pasparta)

Hlas (AKL ČR)

Stáž – Foniatrická klinika VFN a I. LF UK Praha

19. ročník logopedické konference – Napříč generacemi (Občanské sdružení Logo z.s.)

Afaziologie B – kognitivně-neuropsychologický přístup (AKL ČR)

 

2020

Stáž – Carpe Diem Bohemia s. r. o.

Stáž – KlinLog s. r. o., Praha 2

Základy zdravotnické legislativy (Soukromá klinika LOGO s. r. o.)

Testy v klinické logopedii (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Úvod do Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme (INVTS s.r.o., Mgr. Marja Volemanová)

Komplexní péče o rizikového novorozence (IPVZ)

Palatolalie (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa – akreditovaný program CŽV PdF UK

Vývojová dysfáze v klinické praxi II. (AKL ČR)

Neuro-vývojová stimulace II, pohybem se učíme (INVTS s. r. o., Mgr. Marja Volemanová)

Opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie (webinář, Pasparta)

On-line konference Za jeden provaz (Občanské sdružení Logo z. s.)

Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky (IPVZ)

 

2019

Autismus (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Vývojová dysfázie v klinické praxi I. (AKL ČR)

Koktavost, breptavost I., II. (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Specializační kurz v klinické logopedii – Základní kmen (IPVZ)

Vady a poruchy sluchu (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Afaziologie a základy klinické afaziologie (AKL ČR)

Klinická neurologie pro klinické logopedy (AKL ČR)

Dítě s vadou sluchu (IPVZ)

 

2018

Dyslalie (AKL ČR)

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (AKL ČR)

Stáž – Ambulance klinické logopedie Olomouc (Naše logopedie s.r.o.)

Polykání (IPVZ)

 

2016

Celostátní konference AKL ČR v Otrokovicích
 

2015

Seminář – Práce s dítětem s poruchou autistického spektra v MŠ (SPC Zlín Středová)