Mgr. Jana Tižková

Jana Tizkova

Vzdělání

2023
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie, atestační zkouška v oboru klinická logopedie (14. 6. 2023)

2016 – 2018
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, magisterské navazující prezenční studium speciální pedagogiky, specializace logopedie a surdopedie
(státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, pedagogiky, psychologie, specifických poruch
učení a intervenčních a terapeutických přístupů k jedincům se speciálními potřebami)

2013 – 2016
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, bakalářské prezenční studium speciální pedagogiky, specializace logopedie a surdopedie

2011 – 2013
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, bakalářské prezenční studium aplikované matematiky, obor Finanční a pojistná matematika, následně Jazyková škola Miramare, jednoleté studium anglického jazyka

2007 – 2011
Všeobecné gymnázium Brno, Křenová 36

Profesní zkušenosti

2023 – dosud
Ambulance klinické logopedie Uherský Brod

2020 – 2023
Ambulance klinické logopedie Brno, poliklinika Starý Lískovec

2021 – 2022
Ambulance klinické logopedie Brno, poliklinika Lesná

2019 – 2020
Ambulance klinické logopedie Litomyšl

Jana Tizkova

Kurzy, semináře, sympozia a stáže v rámci postgraduálního vzdělávání

2023
Stáž – Foniatrická klinika VFN a I. LF UK Praha
Získané dysartrie (AKL ČR)
Poruchy plynulosti řeči, současný přístup k diagnostice a terapii (IPVZ)
Specializační kurz v klinické logopedii – specializační výcvik (IPVZ)
Základní symptomatologie a včasný záchyt poruch autistického spektra (IPVZ)
Alzheimerova choroba (IPVZ)

2022
Stáž – Foniatrická klinika VFN a I. LF UK Praha
Stáž – Odborný léčebný ústav Paseka (lůžková část)
Stáž – Dobrá logopedie s.r.o. – PhDr. Jan Dezort
Stáž – Ambulance klinické logopedie Mgr. Zuzana Hellerová (ambulantní i lůžková část)
Neurogenní dysfagie (AKL ČR)
Základy zdravotnické legislativy – nelékařská zdravotnická povolání (IPVZ)
Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (AKL ČR)
Vývojová dysfázie a vývojová verbální dyspraxie v klinické praxi II – praktická část (AKL ČR)
Testy v klinické logopedii (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)
Neurogenní poruchy řeči a hlasu – elektivní mutismus (IPVZ)
Test ze základního kmene (IPVZ)
Autismus (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)
Afaziologie A – základy klinické afaziologii (AKL ČR)
Afaziologie B – kognitivně-neuropsychologický přístup (AKL ČR)
Specializační webinář v klinické logopedii – základní kmen (IPVZ)
Strukturální patologie orofaciální oblasti (AKL ČR)

2021
Hlas (AKL ČR)
Diagnostika přetrvávajících a získaných poruch komunikace u dospělých (AKL ČR)
Rozštěpové vady orofaciálního komplexu (IPVZ)
Neurologie pro klinické logopedy (AKL ČR)
Balbuties A (AKL ČR)
Balbuties B (AKL ČR)
Neodkladná první pomoc (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)
Vady a poruchy sluchu (AKL ČR)
Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii (AKL ČR)
Vývojová dysfázie a vývojová verbální dyspraxie v klinické praxi I (AKL ČR)
Celostátní konference AKL ČR v Přerově

2013-2020
Základy znakového jazyka I, II, III – tříletý kurz (Česká unie Neslyšících)
Zdravotnický kurz (Český červený kříž)
VI. mezinárodní konference Cogito – Podpora učení, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování